logo

Missie

KWT wil een sportclub zijn voor iedereen. Wij hebben de intentie om de gymnastiek met haar verschillende disciplines, dans en freerunning ongeacht geslacht, leeftijd of bevolkingsgroep bij te brengen.

Ons hoofddoel is iedereen, van kleuters tot volwassenen, kwaliteitsvol begeleiden in deze sport, zowel op recreatief als op competitieniveau.

We willen alle fysieke vaardigheden bijbrengen. Kinderen met meer aanleg bieden we voldoende mogelijkheden en uitdagingen om zich verder te ontwikkelen. We zorgen voor een gezond evenwicht tussen het recreatieve en het competitieve aspect van de sport.

Plezier, fairplay, een positieve groepssfeer, ontspanning en goede werkmentaliteit, verdraagzaamheid, respect, solidariteit, vertrouwen en vriendschap staan dan ook hoog in ons vaandel.

De realisatie van onze doelstellingen vertaalt zich in een zo groot mogelijk gevarieerd aanbod. Ons lessenpakket is als volgt samengesteld:

Voor recreanten

 • Kleuterturnen
 • Algemene gymnastiek = basisgroepen
 • Tumbling
 • Trampoline
 • BBB & conditiegym
 • Freerunning

Voor recreanten met wedstrijden op recreaniveau

 • Preselectie (1ste en 2de leerjaar)
 • Selectie t.e.m. 4de leerjaar
 • Selectie vanaf 5de leerjaar
 • Acro recrea

Er wordt deelgenomen aan wedstrijden:

 • Toestelturnen
 • Tumbling
 • Lange mat
 • Airtrack
 • MT en DMT
 • Acro
 • Gymtopia

Voor competitie op licentieniveau

 • C - niveau AGD (6u - 8u)
 • C en B - niveau Acro (6u)

Verscheidene gymnasten nemen deel aan lessen uit verschillende disciplines. 

Jeugdsportcoördinatoren: Lotte Verbert en Lauretta Bury

Visie

KWT profileert zich als een kwaliteitsvolle club op alle vlakken en houdt substantieel rekening met de adviezen en richt-/leerlijnen van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen.

Om deze kwaliteit te kunnen blijven garanderen trachten wij onze trainers aan te sporen om pedagogisch-didactische en technische opleidingen en bijscholingen te volgen, zowel intern als extern. De club laat haar leden uitsluitend werken met kwalitatief hoogstaande en gekeurde materialen. Op regelmatige basis wordt er nieuw materiaal aangekocht.

KWT Tracht een goede relatie en samenwerkingsverband op te bouwen en onderhouden met de gemeente, scholen als ook de nabij gelegen clubs. Door deze relaties optimaal te benutten, proberen wij een kwaliteitsvolle, vooruitstrevende en aantrekkelijke club te zijn.

Met een meer doelgerichte communicatie willen wij zowel onze huidige als toekomstige leden bereiken. Met een vernieuwing van de website en het communiceren via sociale media willen wij laten zien dat we een moderne club zijn, waar iedereen via eender welke weg makkelijk terecht kan.

Als een club voor iedereen, willen wij de sport voor iedereen toegankelijk houden. Wij bieden op regelmatige tijdstippen gratis proeflessen aan om mensen kennis te doen maken met onze club.

Ook de integratie van anderstalige leden trachten wij zo optimaal mogelijk te laten verlopen zodat zij zich een volwaardig lid van onze club voelen en deelnemen aan alle lessen en evenementen. Wij werken hiervoor heel nauw samen met het lokaal bestuur Wommelgem.

Geschiedenis club

Op 25 april 1938 werd onder de sturende impuls van Hubert De Ridder de Wommelgemse Turners opgericht. Er werd geturnd op de harde parketvloer van ’t Keizershof in de Dasstraat.

Tijdens de oorlogsjaren werd er ondanks het gebrek aan eten, degelijke kledij en een goede waterdichte zaal door de enthousiaste jongens toch verder geturnd. Ondanks meerdere pogingen om de vereniging aan hun kant te krijgen, bleven de Wommelgemse Turners politiek neutraal.

Vanaf 1941 sloten ze zich aan bij de Belgische Turnbond en werden geregistreerd onder het stamnummer 632.

Het eerste grootst opgezette openluchtfeest werd gegeven op 14 april 1942. In 1959 werd de afdeling trampoline opgericht. Rond 1969 konden ook de dames/ huismoeders en de veteranen aansluiten bij de kring ingevolge de oprichting van twee nieuwe afdelingen.

Op wedstrijden werden onze afdelingen gevreesd als harde kampers. Ze namen eveneens deel aan verschillende gouwfeesten. Op 7 augustus 1977 werden alle gouwen verenigd in de Vlaamse Turnliga.

Onze vereniging droeg ook zijn steentje bij aan de Oostenrijkse turnbond feesten in Salzburg. Hierdoor ontstonden onder meer hechte banden met Scheffau. Bewijs hiervan is zeker dat onze vereniging sindsdien Oostenrijks sterk water (o.a. Schnaps) schenkt op de jaarlijkse kerstmarkt te Wommelgem.

In 1988 bestonden de Wommelgemse Turners 50 jaar en werden ze omgedoopt tot Koninklijke Wommelgemse Turners. Een nieuw vaandel werd aan de club overhandigd door de toenmalige burgemeester Jos Smits.

Ingevolge interne spanningen en onoverbrugbare meningsverschillen splitste een groep turners en leiding zich in 1998 af en werd er in Wommelgem een tweede turnkring opgericht namelijk Wo-Gym vzw.

Verouderde accommodaties waar beide verenigingen hun sport dienden in te beoefenen en de nood van de Sint-Johannaschool om een nieuwe sportinfrastructuur op te richten was het sein voor het gemeentebestuur om, in samenwerking met de Sint-Johannaschool, een gloednieuwe sportzaal te bouwen. Dit feit grepen het bestuur van beide verenigingen aan om terug samen rond de tafel te gaan zitten. Twaalf jaar na de opsplitsing komen de twee kringen weer bij elkaar en wordt er besloten om verder te gaan onder de oorspronkelijke naam van de Koninklijke Wommelgemse Turners. Ondanks de toename van de kwantiteit moest er niets ingeboet worden aan kwaliteit. Ook nu worden onze gymnasten op wedstrijden gezien als te duchten tegenstanders en worden er mooie resultaten behaald.

Eind 2011 is het allerlaatste lid van het eerste uur, de heer Emiel Mortelmans, bestuurslid en KWT-er in hart en nieren, op 85-jarige leeftijd spijtig genoeg overleden. Ondanks deze tegenslag behouden het voltallige bestuur, de leiding en de sportbeoefenaars een positieve ingesteldheid. In 2013 vierde de club haar 75 jarig bestaan.

In 2015 is de afdeling zac-xicin gestopt wegens afhaken van de vaste lesgever, maar de club gaat mee met de nieuwste hypes en daarom werd er een freerunninggroep opgestart.

In 2018 werd tijdens het turnfeest ons 80-jarig bestaan uitbundig gevierd.

Door het coronavirus en de daaraan verbonden lockdown heeft onze club (net zoals zovele andere clubs binnen en buiten de federatie gymnastiek) serieuze klappen moeten incasseren. Wij verloren niet alleen een groot aantal leden, maar ook tamelijk veel leiding hield het voor bekeken. Daarenboven besloten ook een aantal bestuursleden hun mandaat neer te leggen.

Het bestuur kreeg dan ook een aantal nieuwe bestuursleden. Er trad niet alleen een vernieuwing van het bestuur op maar gelukkig ook een verjonging, zodat we nog beter en sneller zullen kunnen inspelen op de hedendaags trends en eisen. Zij zorgen voor een nieuwe dynamiek.

Zo organiseerde onze club in 2023 voor het eerst in de geschiedenis van de club zelf een wedstrijd (Gymtopia). Dit viel zo goed mee dat we dit voortaan jaarlijks zullen organiseren.

Het ledenaantal is de voorbije 2 jaar opnieuw mooi toegenomen, maar ook onze club moet een stop zetten op sommige groepen bij gebrek aan leiding.


Onze Hoofdsponsors

Overige Sponsors